Velkommen til Vestfossen kirkes hjemmeside!

 

 

 

14 februar 2010: Fra gudstjenesten i kapellet

 

 

Foto: Bente Lilleås

 

Prosesjon på vei fra kapellet til kirketomta

 

 

Foto: Bente Lilleås

 

Fellesrådsleder Magne Ødegård takker vestfossingene for mange års innsats for kirke.

 

 

Foto: Bente Lilleås

 

Eivind Steen har laget skrinet inneholdende dokumentasjon.

 

 

Foto: Inger Steen

 

Menighetsrådsleder Arild Bogen ønsker velkommen til kirkekaffe.

 

 

Foto: Bente Lilleås

 

Det ble trangt om plassen, men hva gjør vel det på en sådann dag?

 

 

Foto: Inger Steen

 

 

 

Sakset fra Eikernytt 16.02.10

 

La ned grunnsteinen til ny kirke

Av Roy Hansen
,  15.02.10


Biskop Laila Riksaasen Dahl la søndag ned grunnsteinen for den nye kirken i Vestfossen. Til tross for mye kulde denne vinteren er byggeprosjektet i rute og skal stå ferdig 13. juli. Men fortsatt mangler det penger til inventar og utsmykking. At Vestfossen Sanitetsforening overrakte 100.000 kroner under kirkekaffen i går, hjalp litt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en gledens dag i Vestfossen i går. Først gudstjeneste i et gammel og nedslitt kapell. Så i prosesjon til det som skal bli det nye og flotte kirkebygget. Her var det taler og bønn for det nye bygget før Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl tok murskjeen i egen hånd og la ned grunnsteinen i form at et skrin med en bibel, en salmebok og kirkehistorikken.

Ifølge kirkevergen i Øvre Eiker, Arne Solberg, er byggingen i rute. Noen forsinkelser har det blitt på deler av bygget grunnet den harde vinteren, men ikke mer enn at dette tas igjen.

- Vi har en kontraktsdato for overlevering av bygget som er den 13. juli og den skal holdes, sier Solberg.

Stor fest under Marken
Søndag 29. august - altså siste dag av Vestfossen Marken, blir det vigsling og stor fest til ære for den nye kirken. Da kommer det som kan krype og gå av geistlige i distriktet sammen med biskop og andre prominente gjester til Vestfossen.

Men byggekomiteen har fortsatt et stort problem - og det er penger. Byggebudsjettet er på 27,5 mill. kroner. Med totalentreprise og ingen store overraskelser så langt, skal det holde. Kommunen har bevilget 20 mill. kroner, mens syv mill. kroner er gitt fra Vestfossen Kirkeforening.

Søndag kom det 100.000 kroner til inn på konto ettersom Vestfossen Sanitetsforening viste seg fra den gavmilde siden. Fra før av har Sparebanken Øst gitt 500.000 kroner til innredning og utsmykking, men det er likevel ikke nok.

- Vi kommer til å ta med oss kirkeklokke, orgel, altertavle og det som brukes fra det gamle kapellet for å spare mest mulig penger. Men vi må nå få en avklaring om vi kan selge bygget eller tomta til kapellet for å finansiere resten av den nye kirken og inventaret, sier Arne Solberg.

 

 

 

 

Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl hadde godt handlag med murskjeen da hun la ned grunnsteinen til den nye kirken i Vestfossen søndag.
Etter gudstjenesten i det gamle kapellet gikk følget i prosesjon ned til anleggsplassen for den nye kirken.Magne Ødegaard har stått sentralt i byggingen av den nye kirken og han uttrykte stor takknemlighet for alle som hadde gjort det mulig å realisere disse gamle planene.Det ble en kort seremoni i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen. Mange var møtt opp for å bivåne denne historiske begivenheten.Biskop Laila Riksaasen Dahl markerte byggestart 2. pinsedag i fjor. Da var det bare et jorde på stedet. Nå ser hun at kirken blir en realitet og uttrykte stor begeistring og glede over dette.Det blir tilsynelatende høyt under taket i den nye kirken i Vestfossen. Mange kom søndag for å være med på grunnsteinsnedleggelsen

 

Dette er historikken som ligger bevart i det nedmurte skrinet i Vestfossen kirke:

 

Kort historikk rundt Vestfossen kirke

 

Planer om kirke i Vestfossen har en lang historie, ja helt tilbake til 1862 da Vestfossen bedehus ble påbegynt.

 

Ved århundreskifte 1800/1900 kom spørsmålet om ikke noen gudstjenester kunne legges til Vestfossen.  Myndighetene stilte seg velvillig til tanken, og stedet skulle tildeles 12 gudstjenester og 6 aftensanger i året hvis Bedehuset ble innviet til kapell.  Bedehuset ble så gjort i stand,  og innvielsen foregikk den 2. mai 1902.  Denne datoen er også gravert inn på kapellets kirkeklokke.  Den overføres til støpulen (klokketårnet)  utenfor Vestfossen kirke.

 

Kirketomt ble donert til stedets befolkning av Amund Pedersen Fossesholm og hustru i 1911.  I 1913 ble Vestfossen Folkeskole bygd på den tildelte kirketomten – der nåværende Vestfossen Ungdomsskole ligger. 

 

Neste plan var å bygge kirke på det området der dagens barneskole er.  Som erstatning for denne tomta ble det såkalte ”Strømnesjordet” ekspropriert av Øvre Eiker Kommune 24. november 1983.  Dette var en del av gårdsnummer 39, med bruksnummer 3. 

 

Senere ble arealet regulert til kirketomt.  Det ligger øst for Skolegata som fører til Vestfossen barneskole.  Tomten er på rundt 30 mål og skal gi plass til kirke og kirkegård.  Arkitektkompaniet A/S ved Bjarte Ågedal har siden 1994 hatt i oppdrag å utforme kirken.

 

Vestfossen menighet har lenge hatt drømmer om å bygge en kirke i Vestfossen, men de har strandet på ”dårlig økonomi”.  Etter 2. verdenskrig ble det dannet ”kirkeringer”. Prest Nordsjø i Vestfossen på 50-tallet stod i spissen for arbeidet.    De  hadde som formål å samle inn byggekapital; 10-øringer og 25-øringer til å begynne med.  Det er disse kirkeringene som siden ble til Vestfossen med Omegns Kirkeforening.  Kapitalen har i dag blitt til nærmere 8 –åtte- millioner kroner. 

 

En del av disse midlene har i tidens løp blitt brukt til innkjøp av elektronisk orgel til bruk i kapellet, restaurering av kapellets unike altertavle fra 1400-tallet -  skåret i alabast, grunnboring av kirketomta og honorar til Arkitektkompaniet A/S. 

 

Det er vel ikke en kirke i Norge som er bygd uten motstridende synspunkter i menigheten.  Så også i Vestfossen.  Prost Arne Wisløff var sterkt engasjert i å få bygd kirke her på 1990-tallet. 

 

I 1993 ”kjempet” en del av menigheten for kirke i bygningsmassen etter tidligere ”Vestfos Cellulose”.  En annen fraksjon ønsket frittliggende kirke.  Det var stort engasjement som kuliminerte med at 320 mennesker deltok i avstemning over saken på Folkets Hus den 11. mai dette året.  Resultatet ble et klart flertall for frittliggende kirke.

 

Flere stiftelser har i tidens løp arbeidet med planer for å realisere kirken. 

Den siste stiftelsen, Stiftelsen Vestfossen kirke, ble dannet i 1994 og arbeidet iherdig med planutredning.  Den bestod av Kjell Samuelsen, Helge Flesaker, Torbjørn Talmo, Magne Solberg, Marit Kristoffersen, Arild Bogen og kapellan Morten Ekeberg.   

Stiftelsen engasjerte arkitekt Bjarte Ågedal og hadde jevnlig kontakt med kirkekonsulent Arne Sæther.  Øvre Eiker kirkelige fellesråd ble holdt løpende orientert om planutviklingen.

 

Den 1. januar 1997 ble Vestfossen eget sogn innen Den norske kirke.  Kirkeloven sier at det skal være én kirke i hvert sogn.  Dette åpnet for nye muligheter for kirke.  Da saken ble fremmet for Øvre Eiker kommune samme år, ble det gjort vedtak om å bygge kirke i løpet av 10 – 15 år.

 

Stiftelsen Vestfossen kirke ble oppløst da Øvre Eiker kirkelige fellesråd fikk ansvaret for byggingen, jfr. Kirkeloven av 7. juni 1996.  Fellesrådet nedsatte den 7. april 1997 en plankomité bestående av de samme personene som hadde utgjort nevnte stiftelse.  I tillegg ble Knut Kjos og kapellan Lars Tangedal oppnevnt.

 

Prosessen har vært lang fram til kommunen i 2008 bevilget 20 millioner kroner til bygget. Fellesrådet gjorde vedtak om at kirken skulle bygges under forutsetning av at kirkeforeningen overførte 7 millioner som del av byggekapitalen.  Dette ble gjort, og målet om bygging var endelig nådd!  Byggekapitalen beløper seg da til 27 millioner.  Fordi det er momsfritak på kirkebygg, økes summen med ca. 7 millioner.  Bygget er kostnadsberegnet til 35 millioner. 

 

Under friluftsgudstjenesten på kirketomta 1. juni 2009 tok biskop Laila Riksaasen Dahl det første spadestikket i nærvær av prost Helge Norrud, sogneprest Audhild Kaarstad og 90 frammøtte– etter nærmere 100 år skulle kirken reises!  Under seremonien

kunne Vestfossen med Omegns kirkeforening, ved leder Kirsten Talmo,  overrekke fellesrådets leder, Magne Ødegård, en sjekk på 7 – sju - millioner. 

 

Sparebanken Øst har skjenket kirken kr. 500.000,- .  Vestfossen Sanitetsforening har gitt kr. 100.000,-.  Klokkeringens medlemmer, etterkommere til de første innsamlere på 50-tallet,  har i en årrekke hatt et beløp på bok.  Summen er nå på kr. 14.000,- og tildelt kirken.

 

Byggeperioden er satt til ett år.  Hovedentreprenør for bygget er Bøhmer A/S, arkitekt er Arkitektkompaniet A/S ved Bjarte Ågedal og byggherre er Ø.E. kirkelige fellesrådet. Som prosjektleder er ansatt Olav Raddum i Raddum A/S.     

 

Grunnsteinen legges ned 14. februar 2010 av biskop Laila Riksaasen Dahl.

Vigsling er planlagt å finne sted 29.august 2010, også den vil biskopen stå for.

 

Øvre Eiker kirkelige fellesråds interne arbeidsgruppe består av fellesrådsleder Magne Ødegård, kirkeverge Arne Solberg, prost Helge Norrud og prosjektleder Olav Raddum.  Disse har vært og er fortsatt sterke ”pådrivere” i byggeprosessen.

 

Utover disse har fellesrådet knyttet til seg en referansegruppe med Kjell Samuelsen, Arild Mikkelsen, Ruth Thorkildsen og Arild Bogen.

 

Fellesrådet nedsatte i 2008 en kunst- og utsmykningsgruppe bestående av Arild Mikkelsen, prost Helge Norrud, sogneprest Audhild Kaarstad, Anna Fredrikke Jenssen, Ernst Tande og Arild Bogen.  Gruppas mandat er å komme med innspill til fellesrådet vedrørende liturgiske møbler som alter, altertavle, lesepult, stoler osv. 

En grunntanke har vært å profilere Vestfossen som fordums stort industristed.  Som alter er blant annet 2 slipesteiner for tre-/cellulosemasse i tidligere ”Vestfos Cellulose” plassert i koret.  Spesielt opptatt er komitéen av hvor en skal plassere kapellets altertavle.  Skal den henges opp på fondveggen eller få en plass på en av sideveggene?  Dette er et klenodium som må ses og tas godt vare på.

 

Kjøkkengruppa, bestående av representanter fra Vestfossen med Omegns kirkeforening, ordner med inventar – skaper, kjølehjørne, fryseskap, komfyr, oppvaskbenk, ventilator, arbeidsbenk, stentøy, bestikk osv. –

 

Vestfossen vil få en kirke som skal være stedets gudshus i uoverskuelig framtid – til åndelig oppbyggelse, glede og inspirasjon.  Håpet er at folk skal døpe sine barn her, få trosopplæring, stå til konfirmasjon, gifte seg og begraves.  Kirken skal være bygdas fyrtårn i sorg og glede slik at det blir lett å finne fram til den. 

 

Bygget vil i tillegg til kirkelige handlinger gi rom for konserter, kunstutstillinger, virksomheter for speiding,  kor,  ungdomsklubb,  treffsted,  samlinger i skoleregi – kort sagt et åndelig og sosialt sentrum for alle aldersgrupper.   

 

Og ikke minst vil kirkens ansatte og medarbeidere få lokaliteter som inspirerer til tjeneste for bygdas beste.   Dette skal bli en kirke verdig kulturhovedstaden Vestfossen i Øvre Eiker.

 

Men framfor alt skal kirken være Gud til ære; oss til gavn!

 

Vestfossen Menighetsråd,

12. febr. 2010

Arild Bogen

-leder-

 

vestfossenkirke.no © 2009